1. ТЕРМІНИ

1.1. Для цілей цього публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір – це публічний договір купівлі-продажу згідно з умовами якого Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару невизначеному колу Покупців, які звернуться до нього з використанням засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через інтернет-магазин "КонцептФітнесс" (далі інтернет-магазин), що розміщений на сайті: https://conceptfitness.com.ua

Укладення Договору купівлі-продажу Товарів здійснюється у електронному вигляді на визначених Продавцем умовах.

1.1.2.  Сайт - веб-сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://conceptfitness.com.ua включаючи всі його веб-сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.

1.1.1.  Товар - непродовольчі товари народного споживання, що на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

1.1.3. Продавець - фізична особа – підприємець. Адреса для листування та прийняття будь-яких пропозицій, звернень, скарг: info@conceptfitness.com.ua

1.1.4.  Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно з чинним законодавством України, яка в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення з метою придбання товарів для особистого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

1.1.5. Акцепт – вчинення Покупцем дії, що спрямована на прийняття умов цього Договору. 

Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цього Договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.1.6. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів. 

1.1.7. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, згідно з чинним законодавством України, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.1.8 Факт одержання Замовлення  це  отриманням Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.

1.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п.1.1. цього Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору. 1.4. Загальні положення.

1.4.  Договір укладено відповідно до положень ст.633 Цивільного кодексу України. 

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору. 

1.6. Договір є обов’язковим для виконання Продавцем з дати його оприлюднення на Сайті. 

1.7. Для Покупця Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Продавця про укладення Договору. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором. 

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті наявний та запропонований до продажу Товар та: - натискає кнопку «Купить» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформление заказа», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).

3.2. Після заповнення форми «Оформление заказа», Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Подтвердить заказ»,  що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Подтвердить заказ».

3.4. Натисканням на кнопку «Подтвердить заказ» Покупець підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами цього Договору до моменту вчинення Акцепту, підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на Сайті Ана дату укладання Покупцем цього Договору.

3.5. Натисканням на кнопку «Подтвердить заказ» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

- найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

- гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);

- гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;

- період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору;

- порядок розірвання цього Договору;

- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку «Подтвердить заказ» Покупець підтверджує, що він до замовлення (придбання) Товару в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Подтвердить заказ» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем на підставі цього Договору.

3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, цей Договір укладається у письмовій формі.

3.9.Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

3.10. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох автентичних примірниках. Перший примірник оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передання), другий - підписується Покупцем або Отримувачем Товару та залишається у Продавця.

3.11.Протягом строку, встановленогоп.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:

- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

3.12. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов цього Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;

4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу на Сайті;

4.1.5. відмовитися від цього Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.6. розірвати цей Договір в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. у разі розірвання чи відмови від цього Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

4.1.8. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

4.2.2. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу на Сайті, способами та порядком її оплати;

4.2.3.  в порядку та на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

4.2.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.5. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;

4.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті;

4.3.2. проводити розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

4.3.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором та нормами чинного законодавства України;

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

4.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

4.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром документи, зазначені цим Договором;

4.4.6. дотримуватись повного та безумовного виконання гарантійних зобов’язань, що містяться на  Сайті;

4.4.7. у разі розірвання цього Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4.4.8. не розголошувати інформацію про персональні дані Покупця, які сталі відомі Продавцю у зв’язку із обробленням Замовлення;

4.4.9. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

 

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті, наводиться на відповідній сторінці Сайту і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу на Сайті (далі - розпродаж).

5.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - акційні пропозиції). При цьому Продавець на Сайті обов’язково додатково зазначає наступну інформацію:

- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;

- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на Сайті на момент укладання цим Покупцем цього Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця). Загальна вартість Замовлення визначається шляхом додавання вартості всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик.

5.6. Шляхом заповнення форми «Способ оплаты» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених способів оплати вартості замовленого ним Товару. 

5.7. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

5.8. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

5.9. При оплаті готівкою або через банківський термінал безпосередньо в магазині продавця, покупцеві видається паперовий фіскальний чек. 

5.10. При оплаті через сайт Продавця (еквайринг), а також при доставці товару працівником Продавця та отриманні оплати від Покупця, електронний фіскальний чек буде відправлений на e-mail та/або на абонентський номер покупця. Паперова версія чека в цьому випадку не видається.

5.11. При оплаті на розрахунковий рахунок продавця фіскальний чек не передбачається, підтвердженням про оплату є банківська квитанція.

5.12. При оплаті на транспортній компанії, фіскальний чек видає безпосередньо касир транспортної компанії на підставі договірних відносин з продавцем.

 

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ) ТОВАРУ

6.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений Товар за адресою Продавця, зазначеній на Сайті.

6.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити (передати) замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.4. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

6.5. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар та оплачується Покупцем.

6.6. Інформація щодо можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на відповідній сторінці «Доставка и оплата» на Сайті.

6.7. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

6.8. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки (невід’ємна частина даного Договору) міститься на Сайті .

6.9. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за цим Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (novaposhta.ua).

6.10. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

6.11. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:

- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору;

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

6.12. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;

6.13. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служб доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару замовленню на цей Товар, направленому Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору.

6.14. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає направленому Покупцем замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:

- або відмовитись від цього Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу на Сайті.

6.15. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару отримує Товар з оформленням відповідних документів

6.16. Вручення (передання) Товару  Покупцем або Отримувачем Товару з є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

- отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;

- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;

- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.17. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

6.18. Цей Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

6.19. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).

 

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями (невід’ємна частина даного Договору), що містяться на  Сайті.

7.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.

7.5.  При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

7.6. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.

7.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни Товару;

- безоплатного усунення недоліків Товару;

- відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

7.8. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

7.9. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.7. цього Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.7. цього Договору.

7.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару (згідно із визначенням цього терміну в Законі України «Про захист прав споживачів»), які виникли з вини Продавця,  підтверджених  висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:

- розірвати цей Договір з повним поверненням сплачених за Товар коштів;

- вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно з чинним законодавством України.

7.11. Передбачені п.7.7. та п.7.10. цього Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.13. Передбачені п.7.7. та п.7.10. цього Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

7.14. Обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену  на Сайті.

7.15. Вимоги Покупця про  обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.7.14. цього Договору заяви.

7.16. Обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.17. При отриманні Товарів від кур’єра компанії-перевізника або Продавця, Покупець або Отримувач Товару зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноти його комплектності.

7.18. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець або Отримувач Товару зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.

7.19. У випадку обміну (заміни) Товару із істотними недоліками Покупець також може повернути Товар Продавцеві на його адресу, зазначену на Сайті.

7.20. Обмін (заміна) Товару повинен відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

 

8. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець має право розірвати цей Договір у випадках і в строки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Крім інших випадків, передбачених цим Договором, Покупець має право розірвати Договір шляхом повідомлення про це Продавця з моменту укладання цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

8.3. Цей Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем повідомлення Покупця про розірвання Договору або заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар відповідно до п.7.10. цього Договору. 

8.4. Покупець має право обміняти або повернути куплений товар протягом 14 днів після покупки при дотриманні наступних умов:

  • - Обміну або поверненню підлягає тільки новий товар, який не був у вжитку і не має слідів складання, використання, монтажу.
  • - Товар не збирався і не монтувався, а також збережений його товарний вигляд.
  • - Збережена в цілості упаковка товару і всі її компоненти.
  • - Збережені комплектація товару, ярлики, інструкції та заводське маркування.
  • - Пред'явлений чек або накладна, що підтверджують факт покупки товару в нашому магазині.
  • - Вартість транспортних послуг з повернення товару дорівнює вартості доставки і оплачується покупцем.

8.5.Товари виготовляються під замовлення клієнта, підлягають поверненню тільки у випадках заводського браку.
8.6. При отриманні товару (на складі перевізника, від кур'єра або Продавця), Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її і безпосередньо переконатися в належному зовнішньому стані товару (відсутності механічних пошкоджень) і повноті його комплектності.
8.7. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків (механічних пошкоджень, не повнота комплектності та інше), покупець зобов'язаний відмовитися від товару і повідомити про своє рішення продавцеві.
8.8. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем товару в належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

 

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ, СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР

9.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця/його належним чином уповноваженого представника, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену на Сайті.

9.2. До зазначеної в п.9.1. заяви Покупцем обов’язково додається: 

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція від "Нової Пошти", товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

9.3. Повернення Покупцю/його належним чином уповноваженому представнику сплачених грошових коштів за Товар здійснюється Продавцем одним із наступних способів, в залежності від способу доставки та вручення такого Товару, а також способу оплати за Товар:

9.3.1. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення Товару здійснювалась Продавцем власними силами:

- перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.9.1. цього Договору;

- або видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною на Сайт.

9.3.2. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення товару здійснювалась за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки:

- перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.9.1. цього Договору;

- або видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною на Сайті.

9.3.3.  За умови безготівкової оплати Товару шляхом банківського переказу Покупцем відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на поточний рахунок Продавця:

- шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на банківський рахунок Покупця.

9.4. У зазначеній в п.9.1. даного Договору заяві Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п.9.3. цього Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар.

9.5. У випадку, якщо у зазначеній в п.9.1. цього Договору заяві Покупець не обрав жодний із визначених в п.9.3. способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається, що Покупець виявив бажання отримати відповідні суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною на Сайті.

9.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому п.7.10.  цього Договору.

9.7. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється не пізніше 7 (семи) банківських днів з моменту отримання від Покупця Товару з істотними недоліками.

9.8. При розірванні цього Договору Покупцем, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. За порушення своїх зобов’язань за цим Договором Продавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

10.3. Для цілей цього Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання цього Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

10.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

10.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за цим Договором, у строк протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.

10.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором вирішуються в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин.

11.2. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладення цього публічного договору встановлюється з дати його опублікування на сайті та по 31 грудня 2022 р.включно.

11.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) про укладення даного Публічного договору, так само як і зміна умов цього публічного договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового повідомлення Покупця.

11.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) про укладення даного публічного Договору, так само як і зміна умов цього публічного Договору, не можуть бути підставою для будь-якого перегляду або зміни умов або припинення договорів, що були укладені Продавцем з Покупцями на умовах цього публічного Договору; -відмови Продавця від взятих на себе зобов'язань за договорами, які були укладені з Покупцями на умовах цього публічного Договору.

11.5. Умови пропозиції (оферти) про укладення даного Публічного договору, так само як і умови цього.